Selecteer een pagina

VOORWAARDEN GEEF EEN DONATIE CADEAU

Algemene voorwaarden:
Organisator: Stichting Jonge Klimaatbeweging
Actie: Geef een Donatie Cadeau
Actiesite: steun.jongeklimaatbeweging.nl/cadeau
Deelnemer: een natuurlijke persoon.
De actie wordt georganiseerd door De Jonge Klimaatbeweging:
Info@jongeklimaatbeweging.nl
Nieuwegracht 15
3512LC Utrecht

Op de webshop zijn de voorwaarden van toepassing. Door aan de actie (middels een webshop bestelling) deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

Het bestellen van een van de cadeaus en het doen van een donatie aan de Jonge Klimaatbeweging gebeurt middels beveiligde formulieren. Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Door gebruik van de website (het achterlaten van persoonlijke gegevens bij de applicatie) accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en worden gebruikt door de organisator ten behoeve van het verstrekken van informatie aan de deelnemers.

De actie loopt vanaf december 2018 tot een nader te communiceren tijdstip. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging wordt bekendgemaakt via de actiesite en per e-mail.

Overige voorwaarden
De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, één of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

De Organisator behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of de actie kunnen telefonisch of schriftelijk worden ingediend bij de Organisator.

De Organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen. Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via Facebook en Twitter juichen we hartelijk toe.

Inkoopvoorwaarden overeenkomst:


Artikel 1 Totstandkoming Overeenkomst

1.1 De op de Website aangeboden Artikelen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door de Deelnemer kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

1.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder nadere toelichting te weigeren. In geval van weigering bericht de organisator de deelnemer hierover per email of telefoon binnen zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling.

1.3 De organisator garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst niet na te komen. Indien de Organisator hiertoe besluit zal zij dit onmiddellijk aan de Deelnemer laten weten.

1.4 Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt de Organisator er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de de Deelnemer- de betaalde bedragen, inclusief de betaalde verzendkosten, zo snel als dat voor de Organisator mogelijk is, worden terugbetaald aan de Deelnemer. Deze terugbetaling vindt in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen plaats.


Artikel 2 Prijzen en betaling

2.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzendkosten. Deze worden de Deelnemer in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

2.2 De Organisator is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. Deze prijsverhogingen hebben geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten.

2.3 Door de Deelnemer kunnen de verschuldigde bedragen op één manier worden voldaan:

a. door middel van een betaling met iDeal.Artikel 3 Leveringstermijn

3.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

3.2 De Organisator zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

3.3 Indien de Organisator niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Artikelen aan de Deelnemer kan leveren heeft de de Deelnemer het recht, nadat de Organisator heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

3.4 In geval het door de Deelnemer bestelde Artikel het bestemmen van een donatie voor een specifiek, daartoe door de Organisator benoemd doel betreft, heeft de leveringstermijn betrekking op de aflevering van het door de Deelnemer tijdens de Bestelprocedure zelf gekozen cadeaupakket. De gedoneerde bijdrage wordt door de Organisator besteed aan het genoemde doel, of een vergelijkbaar doel, conform het met de uitvoerende organisatie overeengekomen schema.


Artikel 4 Herroepingsrecht

4.1 De de Deelnemer heeft het recht de geleverde Artikelen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar de Organisator mits:

a. de Artikelen in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;

b. de Artikelen worden teruggezonden aan het op de pakbon vermelde retouradres;

c. de de Deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de Deelnemer worden aanvaard- totdat de Organisator het in ontvangst heeft genomen.

4.2 Herroeping van een Artikel welke een donatie van de Deelnemer omvat voor een specifiek daartoe door de Organisator bestemd doel dient plaats te vinden door een schriftelijk bericht van de Deelnemer aan de Organisator, binnen veertien (14) werkdagen na bestelling. U kunt daarvoor gebruik maken van dit contactformulier.

4.3 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de de Deelnemer recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 de Organisator blijft volledig eigenaar van de geleverde Artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


Artikel 6 Garantie

6.1 Elk Artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Afhankelijk van het Artikel kan een garantieperiode van toepassing zijn. Binnen die garantieperiode zullen gebreken kosteloos worden hersteld. Indien van toepassing is het garantiebewijs bij het Artikel bijgesloten.

6.2 de Organisator garandeert voor Artikelen die een donatie aan een specifiek door de Organisator omschreven doel betreffen, de besteding aan dat doel dan wel een soortgelijk doel. Verantwoording van de bestede donaties wordt afgelegd door middel van de Jaarrekening van de Organisator.


Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien naar mening van de de Deelnemer de eigenschappen van de Artikelen niet voldoen aan de Overeenkomst is de de Deelnemer gerechtigd de Artikelen terug te sturen naar de Organisator mits:

a. de Deelnemer na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken binnen veertien (14) dagen na ontvangst schriftelijk aan de Organisator heeft laten blijken;

b. de Artikelen worden teruggezonden aan het op de pakbon vermelde retouradres;

c. de de Deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de Deelnemer worden aanvaard- totdat de Organisator het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van de Organisator blijkt dat de eigenschappen van de Artikelen wel voldoen aan de Overeenkomst zal de Organisator met de Deelnemer in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van de Organisator inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Artikelen niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de de Deelnemer recht op een vervangend Artikel, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht een vervangend Artikel niet leverbaar zijn heeft de de Deelnemer recht op:

a. het uitzoeken van een vervangend Artikel ter waarde van het Artikel wat niet bleek te beantwoorden. Indien het uitgekozen Artikel duurder is dan het Artikel wat niet bleek te beantwoorden legt de de Deelnemer het verschil in prijs bij. Indien het uitgekozen Artikel goedkoper is dan het Artikel wat niet bleek te beantwoorden krijgt de de Deelnemer het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 1.4 van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van het Artikel geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 1.4 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Artikel, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Reclameren in geval van een Artikel inhoudende een donatie aan een specifiek daartoe door de Organisator genoemd doel, is naar haar aard niet mogelijk.

7.6 Afgeprijsde Artikelen, gratis Artikelen, e-books, kleding en abonnementen kunnen niet worden geruild.
Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door de Organisator geleverde Artikelen, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten e.d. uitsluitend bij de Organisator en/of haar leveranciers.


Artikel 9 Bescherming gegevens de Deelnemer

9.1 de Organisator verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de de Deelnemer in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving. Gegevens van de de Deelnemer worden door de Organisator vastgelegd en gebruikt om de de Deelnemer te informeren over haar activiteiten, projecten en producten. Mocht u als de Deelnemer geen prijs stellen op deze informatie dan kunt u dat schriftelijk melden op het hierboven vermelde adres. Klik hier voor de volledige privacyverklaring van de Organisator.


Artikel 10 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

10.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien de de Deelnemer niet in Nederland woont.

10.2 In geval van een klacht neemt de Deelnemer contact op met de Organisator. Dit kan telefonisch, schriftelijk per brief of per e-mail. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan deze Algemene Voorwaarden vermeldt. De Organisator zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Een klachtenprotocol wordt op verzoek toegezonden.

10.3 Zowel de Deelnemer als de Organisator kan een geschil tussen Partijen voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Partijen zullen echter slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om hun geschil in onderling overleg te beslechten.


Jonge Klimaatbeweging, 1 december 2018